CEL DZIAŁANIA

Promowanie i popieranie myśli, dyskusji i działań dla osiągnięcia zrównoważonej środowiskowo działalności człowieka poprzez:

Rozwijanie umiejętności i środków dla oceny i bilansowania zależności pomiędzy stanem środowiska i jego zasobami, a zdobyczami cywilizacyjnymi społeczeństwa i zgubnym wpływem działalności człowieka.

Przedstawienie wyników analiz i działań proekologicznych w sposób umożliwiający ich pełne zrozumienie, celem wsparcia szerokiej dyskusji publicznej na tematy polityki środowiskowej i funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

Poszukiwanie i promowanie rozwoju "czystych technologii", będących źródłem dalszego rozwoju społecznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu niezbędnych kosztów użytkowania środowiska.

Udział w profesjonalnym doskonaleniu umiejętności prośrodowiskowych, między innymi poprzez rozwój i koordynację kursów, szkoleń i programów dydaktycznych w zakresie ekologii i ochrony środowiska w powiązaniu z wiedzą prawniczą, ekonomiczną, humanistyczną i socjotechniczną.


Powrót