Noc Naukowców


Zapra­sza­my do po­bra­nia materia­łów in­for­ma­cyj­nych, zwi±­za­nych z akcja­mi or­ga­ni­zo­wa­nymi przez Uni­wer­sy­tet ¦l±­ski, pro­po­no­wa­ny­mi przez Wy­dział Bio­lo­gii i Ochro­ny ¦ro­do­wi­ska w ra­mach „Nocy Naukowców” oraz „Tygodnia Mózgu”:


Informacje o
Centrum Studiów nad Człowiekiem i ¦rodowiskiem


 Głowna Strona   |   Oferta   |   Cel Działania   |   Kontakt